Algemene Voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

1 – IDENTIFICATIE
1.1 – De Heer Vanpoucke W. in de hoedanigheid van uitbater van satellietwebshop.be hierna “satellietwebshop.be of verkoper” genoemd.
Adres : Burgemeester Opsomerstraat – 8720 Dentergem – België
BTW BE 0 676 319 444
E-mail : info(@)satellietwebshop.be
Bankrekening: FORTIS 001-3536326-73
SEPA rekeningnummer: BE27 0013 5363 2673
BIC van de bank: GEBABEBB

1.2 – De consument; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website hierna “consument” genoemd.

1.3 – De klant; iedere persoon die een aankoop verricht op onze internetsite hierna de “klant” genoemd.

1.4 – BTW-plichtigen dienen zich te identificeren en het hun toegekende BTW-nummer mede te delen.

2 – ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
Alleen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de (internet)verkoop door satellietwebshop.be. Wij wijzen dan ook alle eventuele algemene voorwaarden af die op documenten van de klant voorkomen, tenzij deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.  Alle wijzigingen en toevoegsels, mondeling of anders gedaan, zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.  satellietwebshop.be kan te alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument” of “klant”. Foto‘s en technische informatie zijn ter illustratie en niet bindend.

3 – TOTSTANDKOMING (INTERNET)VERKOOP
De catalogus met producten en hun omschrijving die op satellietwebshop.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een aankoopdocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. De verkoper behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. De overeenkomst kan alleen in de Nederlandse taal gesloten worden, de koper erkent dan ook deze taal te beheersen. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich dan ook niet kunnen beroepen op het feit dat hij de deze taal niet voldoende beheerst om de niet toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. De klant dient de voorwaarden van de polis te consulteren en te aanvaarden op de website en ontvangt een kopie bij levering.

3.1 – De door de koper eventuele doorgezonden bestelling ofwel via email ofwel rechtstreeks via de website https://satellietwebshop.be/ ofwel via een ondertekende bestelbon geldt als een bindend aanbod.

3.2 – Wij behouden ons het recht voor, zowel alvorens de de overeenkomst is tot stand gekomen als gedurende de uitvoering ervan, waarborgen tot betaling van de koper te eisen.  Bij weigering behouden wij ons het recht voor de bestelling op haar geheel of zelfs gedeeltelijk te vernietigen , of de uitvoering ervan op te schorten.

4 – EIGENDOMSOVERDRACHT
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5 – VERZAKINGRECHT (Verkoop op afstand)
Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product – zaterdag inbegrepen. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte producten te beoordelen “zoals in een etalage”. Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten met levering aan huis.

5.1 – De consument dient in voorkomend geval, per email contact op te nemen met satellietwebshop.be en binnen de zeven werkdagen na levering op zijn kosten en verantwoordelijkheid terug te zenden naar ons adres binnen diezelfde termijn.

5.2 Eventueel betaalde sommen worden u terugbetaald op het door u opgegeven rekeningnummer, binnen de dertig dagen na acceptatie, volgend op het terug inleveren, uitgezonderd de verzendingskosten.

6 – PRIJZEN
Onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro, BTW, recupelbijdrage en bebat inbegrepen.
De verzendingskosten worden berekend bij levering. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, behoudens manifeste vergissingen, zetfouten of vergetelheid.

7 – BETALING
7.1 – De klant heeft de mogelijkheid tot volgende betaalwijzes:
* Vooruitbetaling via overschrijving op het rekeningnummer 001-3536326-73.
* Online betaling via Payment Service Providers zoals mollie of Paypal.
* Contante betaling bij afhaling of levering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.2 – Bij niet betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 16,5% op jaarbasis verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf factuurdatum. Tevens zal bij niet betaling op de vervaldatum het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het  verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro.

8 – LEVERING
8.1 – Wij leveren uitsluitend in België;. Tot aan de eerste deur gelijkvloers.

8.2 – Kleine zendingen met een waarde van maximum 50 Euro en een maximum gewicht van 350 gram en/of dikte van 3 cm worden door de postdiensten aan huis geleverd.  De verzendingskosten bedragen 4 euro. Deze zendingen zijn niet verzekerd en worden verzonden op risico van de klant. Indien u een verzekerde zending wenst, dient u te opteren voor de verzendingsmethode vermeld in artikel 8.4.

8.3 – Zendingen tot maximum 10 kg kunnen door dpd aan huis geleverd worden. Bij afwezigheid zal u een kaartje in uw brievenbus vinden waarmee u het pakket kan afhalen, in het daarop vermelde afhaalpunt binnen de 14 dagen, waarna het pakket naar ons adres wordt teruggezonden. Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden. Hierop wordt de bestelling geannuleerd, de klant krijgt de eventueel door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de vervoerskosten. De verzendingskosten bedragen 7 euro.  Je kan ook opteren om direct een zending in een afhaalpunt (parcelshop)te laten leveren.  Hiervoor wordt een bedrag van 5 euro aangerekend.

8.6 – Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product evenals niet-conforme of onvolledige leveringen, dienen eveneens binnen de 24 u na levering gemeld te worden per e-mail aan info(@)satellietwebshop.be

9 – INSTALLATIES
satellietwebshop.be werd opgericht om klanten in de regio Tielt – Waregem – Deinze te informeren en te helpen met hun installaties.
Er kan afgeweken worden buiten deze regio in samenspraak met de klant en waar een km-vergoeding wordt aangerekend indien beide partijen akkoord zijn met de installatie
Installaties worden uitgevoerd in samenspraak met de klant en max op een hoogte van 3m.

10 – WETTELIJKE GARANTIE VOOR CONSUMENTEN
10.1 – Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar, sommige fabrikanten geven echter tot 5 jaar garantie onder bepaalde voorwaarden eigen aan de fabrikant, indien een garantie van meer dan 2 jaar van toepassing, is dit vermeld bij het betreffende artikel.

10.2 – Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen en dit voor onzichtbare gebreken. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
* alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel ,b.v. door oxidatie, schokken val, echter niet beperkend in opsomming;
* defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
* onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld : verbindingskabels, batterijen en dergelijke, echter niet beperkend in opsomming.
* schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat;
* defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel in strijd met de voorschriften van de fabrikant.

10.3 – Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling gemeld te worden.

10.4 – De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de servicedienst vansatellietwebshop.be . Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door satellietwebshop.be aangewezen derde, vervalt de garantie.

10.5 – De factuur vertegenwoordigt de waarborg en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.

10.6 – De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.

10.7 – De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

10.8 – Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

11 – AANSPRAKELIJKHEID
11.1 – Voor enige directe of indirecte schade waarvoor wij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben aanvaard, zullen wij niet aansprakelijk zijn.

11.2 – De koper vrijwaart ons tegen elke aansprakelijkheid van derden.

11.3 – Onze aansprakelijkheid blijft ten alle tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering/afhaling.

11.4 – De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en andere personen, die door ons ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12 – BEWIJS
De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail).

New Products

 

Site in opmaak.  Bij problemen stuur een mailtje naar info@satellietwebshop.be

 

Nood aan vernieuwing ?

Is uw satellietinstallatie aan modernisering toe ?

 

Alles aan – 50%  Neem contact op

info(@)internetdesigner.be

Pin It on Pinterest